Κανόνες κυκλοφορίας για οδηγούς ποδηλάτων:

Καθημερινά γίνομαι μάρτυρας της συνεχούς αύξησης της χρήσης του ποδηλάτου στην Αθήνα. Είναι ένα γεγονός το οποίο με ευχαριστεί πάρα πολύ αλλά δυστυχώς η πόλη μας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να το στηρίξει. Γι αυτό και θεωρώ ότι όλοι οι ποδηλάτες θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση του Κ.Ο.Κ. γιατί ο Κ.Ο.Κ. αντιμετωπίζει το ποδήλατο σαν όχημα και τον ποδηλάτη σαν οδηγό. Γι αυτό λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε τα διακιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουμε σαν οδηγοί ποδηλάτων απέναντι στους άλλους.

Τι είναι ο Κώδικας οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.);

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι ένα σύνολο κανόνων και συμπεριφορών οι οποίοι έχουν θεσπιστεί για την ομαλή συνύπαρξη όλων αυτών των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών στις οδούς.

Που εφαρμόζεται ο Κ.Ο.Κ.;

 Ο ΚΟΚ εφαρμόζεται σε οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.

Τι είναι οδηγός;

Πρόσωπο το οποίο οδηγεί κάθε είδους όχημα ή ζώα μεμονωμένα ή σε αγέλες και ποίμνια ή ζώα όταν χρησιμοποιούνται για έλξη, για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή ίππευση. ΄Συνεπώς ένας ποδηλάτης είναι ένας οδηγός.

Τι είναι το ποδήλατο;

To μεταφορικό ή άλλων χρήσεων μέσo που κινείται στις οδούς και οδηγείται από πρόσωπο, με εξαίρεση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βρεφών και Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Δεν θεωρούνται ως οδικά οχήματα αυτά που κινούνται επί σιδηροτροχιών (π.χ.: Τραμ), για τα οποία όμως εφαρμόζονται κανόνες κυκλοφορίας του Κώδικα. Συνεπώς το ποδήλατο είναι ένα όχημα.

Αφού το ποδήλατο είναι όχημα και ο ποδηλάτης είναι οδηγός ισχύουν κανονικά όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ..

Που απαγορεύεται η χρήση του ποδηλάτου;

 • Σε πεζόδρομους.
 • Σε λεωφορειόδρομους.
 • Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
 • Σε αυτοκινητόδρομους.

Τι απαγορεύεται να κάνει ένας οδηγός ποδηλάτου;

 • Να ρυμουλκείται από άλλο όχημα.
 • Να ρυμουλκεί ή να ωθεί αντικείμενα.
 • Nα μεταφέρει αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματός τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.
 • Nα κινούνται ανά δύο ή και πλείoνες παράλληλα.
 • Nα σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί.
 • Nα χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών ποδηλάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων.
 • Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ποδηλατιστών;

Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν τo τιμόνι και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

Oι oδηγoί πoδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.

Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη πoδoστρoφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμo πρόσθετo κάθισμα, ως και σε μoτoπoδήλατo, πoυ διαθέτει, από κατασκευή, πρoσαρμoσμένo σταθερό πρόσθετo κάθισμα.

Σε oδoύς, oι oπoίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση πoδηλάτων απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών να χρησιμοποιούν τo υπόλοιπο του oδoστρώματoς.

Άρθρα του Κ.Ο.Κ. που αναφέρονται και στα ποδήλατα:

ΆΡΘΡΟ 3: Υποδείξεις και σήματα που δίνουν οι τροχονόμο:

Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς υποχρεούνται να συμμορφώνονται αμέσως με τις υποδείξεις και τα σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι που ρυθμίζουν την κυκλοφορία.
Το ποδήλατο είναι υποχρεωμένο να υπακούει στις υποδείξεις των τροχονόμων.

ΆΡΘΡΟ 6: Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία οχημάτων:

Οι οδηγοί των οδικών οχημάτων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης της κυκλοφορίας εκτός αν η ρύθμιση αυτή γίνεται από τροχονόμο κατά διάφορο τρόπο.

Το ποδήλατο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών.

ΆΡΘΡΟ 12: Γενικές διατάξεις:

Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι ενδεχόμενο να εκθέσει σε κίνδυνο ή να παρεμβάλλει εμπόδια στην κυκλοφορία, να εκθέσει σε κίνδυνο πρόσωπα ή ζώα ή να προκαλέσει ζημιές σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίες.

Πέρα από τον ΚΟΚ η χρήση του ποδηλάτου στην πόλη και ειδικά σε πλατείες ή πεζοδρόμους, απαιτεί κοινή λογική!
Οι οδηγοί υποχρεούνται να οδηγούν με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά, στους υπερήλικες, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικώς στα πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια και να μην προκαλούν γενικά με τη συμπεριφορά τους τρόμο, ανησυχία ή παρενόχληση στους λοιπούς χρήστες των οδών.

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 16: Θέση επί της οδού:

Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να οδηγεί το όχημά του πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και αν ακόμη ολόκληρο το οδόστρωμα είναι ελεύθερο.
Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να κινούνται κατά μήκος οποιουδήποτε προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας βατού ερείσματος της οδού, εφόσον υπάρχει και δεν προκαλείται δυσχέρεια στους χρησιμοποιούντες αυτό, άλλως πλησίον του άκρου δεξιού του οδοστρώματος.
Σε μονόδρομους, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί αντίθετα με την κατεύθυνση του μονόδρομου.

ΆΡΘΡΟ 19: Ταχύτητα:

Ο οδηγός οχήματος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την ομαλή πορεία άλλων οχημάτων κινούμενος με ασυνήθη βραδύτητα, χωρίς αποχρώντα λόγο.

ΆΡΘΡΟ 42: Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος:

Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού.
Όποιος οδηγεί όχημα υπό την επίδραση οινοπνεύματος τιμωρείται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 42 του ΚΟΚ.

ΆΡΘΡΟ 59: Τροχοπέδηση ποδηλάτων:

Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο συστήματα τροχοπέδησης, ανεξάρτητα μεταξύ τους, άμεσης και αποτελεσματικής ενέργειας, εκ των οποίων το μεν ένα θα επενεργεί στο μπροστινό, το δε άλλο στον πίσω τροχό. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 40 ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 76: Φώτα ποδηλάτων:

Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον ανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Ομοίως ανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώματος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδομοχλό.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα ως άνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύχτα, τα ποδήλατα των οποίων η διάμετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, τα αγωνιστικά και τα ποδήλατα βουνού.
Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 40 ευρώ.

Και μια συμβουλή για το τέλος:

Στο Κ.Ο.Κ. δεν υπάρχει κάποια σαφής αναφορά για την χρήση κράνους από τους ποδηλάτες. Αλλά καλό είναι να φοράτε.

3 στους 4 θανάτους ποδηλατιστών:

Οφείλονται σε κακώσεις του κεφαλιού.

69% λιγότερες πιθανότητες:

Για να χτυπήσουμε στο κεφάλι μας

79% λιγότερες πιθανότητες:

Για τραυματισμό στον εγκέφαλο.