Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών:

Σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006»:

Oι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας D1, D1+Ε, D, D+Ε από 9 Σεπτεμβρίου 2008 και μετά, προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών, ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης. Δεν απαιτούνται υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα από Σχολή Οδηγών ή Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

Oι οδηγοί που έχουν αποκτήσει την άδεια οδήγησης των προαναφερόμενων κατηγοριών, πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008, προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, θα πρέπει να αποκτήσουν το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης, απευθυνόμενοι σε οποιαδήποτε Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. της Χώρας στην οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών

Τι είναι το Π.Ε.Ι.:

Το Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή και εμπορεύματα.

Ποιος ο σκοπός του;

 • Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλεια.
 • Η συνεχής επιμόρφωση των οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματός τους.
 • Η βελτίωση της απόδοσης των επαγγελματιών οδηγών και των επιχειρήσεων που απασχολούνται.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της οικολογικής οδήγησης.

Ποιοι πρέπει να έχουν Π.Ε.Ι.;

Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών, οφείλουν να το κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης D1, D1E, D, DE.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι.;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται να εξασκήσεις το επάγγελμα του οδηγού λεωφορείου, εάν ο οδηγός δεν έχει άδεια Π.Ε.Ι.. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να συμβεί αυτό, είναι εάν ο οδηγός χρησιμοποιεί κάποια από τα κάτωθι οχήματα τα οποία:

 • Ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
 • Εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας.
 • Υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
 • Χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.
 • Χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ.
 • Χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές.
 • Μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού (η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για οδηγούς που μεταφέρουν εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να πωλήσουν ή να μεταποιήσουν), εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι..

Ποια η μορφή του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας;

Το Π.Ε.Ι. έχει αποκλειστικά και μόνο τη μορφή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού το οποίο διαθέτει συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά ή τη μορφή του κοινοτικού κωδικού «95» ο οποίος αναγράφεται πάνω στην άδεια οδήγησης. Σήμερα, στην Ελλάδα για την απόδειξη κατοχής του Π.Ε.Ι. οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αναγράφουν τον κωδικό «95» στην άδεια οδήγησης του οδηγού. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να φέρει το Π.Ε.Ι. μαζί του (σε οποιαδήποτε μορφή κι αν το κατέχει) καθ’ όλη τη διάρκεια οδήγησης του οχήματος.

Μπορώ να εργασθώ στο εξωτερικό ως επαγγελματίας οδηγός μεταφοράς εμπορευμάτων; Εάν εκδοθεί στην Ελλάδα, έχει ισχύ και στο εξωτερικό;

Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/59/ΕK η κατοχή Π.Ε.Ι. από τους επαγγελματίες οδηγούς μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Π.Ε.Ι. αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε ή τη μορφή που έχουν (κοινοτικός κωδικός «95» στην άδεια οδήγησης ή Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού).

Ποιες συνέπειες έχει στην Ελλάδα ο οδηγός μεταφοράς επιβατών, εάν δεν είναι κάτοχος Π.Ε.Ι.;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο τετρακοσίων ( 400€ ) ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες.