Έκδοση Ειδικής άδειας Ταξί Ε.Δ.Χ.:

Περιορισμοί της άδειας:

 • Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της:

 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
 • Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
 • Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
 • Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων,
  πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων
  Να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄ για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής όπου χρειάζεται.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση M31 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).
 • Οι Έλληνες υπήκοοι χρειάζεται να προσκομίσουν το πρωτότυπο καθώς και ένα φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης (οι γεννημένοι έως 2-4-1969: απολυτήριο Δημοτικού και οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969: απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου) ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής.
 • Οι Ξένοι υπήκοοι: πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδο Β1 από Ελληνοαμερικανική Ένωση τηλ: 2103680000 ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, τηλ: 2313331500).
 • Γνωμάτευση παθολόγου για την ικανότητα προς οδήγηση.
 • Γνωμάτευση οφθαλμίατρου για την ικανότητα προς οδήγηση.
 • Γνωμάτευση ψυχίατρου για την ικανότητα προς οδήγηση.

Απαραίτητα παράβολα:

 • 1 παράβολο των 50 ευρώ Έκδοση Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου.
 • 1 παράβολο των 20 ευρώ Συμμετοχή στη Θεωρητική Εξέταση Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου.
 • Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.
 • Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.
 • Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.
 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε ιδιωτική κλινική. Οι εξετάσεις αυτές είναι:
  Aίματος, ουρίας, ζαχάρου, καρδιογράφημα & ακτινογραφία θώρακος.
 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει με το βιβλιάριο του, τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., τις εξετάσεις και 2 εκ τω τεσσάρων φωτογραφιών, να πάει σε έναν οφθαλμίατρο και σε ένα παθολόγο οι οποίοι θα κρίνουν εάν είναι κατάλληλος-η για οδήγηση οχημάτων.