Ανανέωση Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών

Μετά την ημερομηνία λήξης του Π.Ε.Ι -δηλαδή μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησής του- ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το ανανεώσει, παρακολουθώντας πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σε σχολή Π.Ε.Ι. και υποβάλλοντας εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτό αποκτήθηκε με εξετάσεις (αρχική χορήγηση), είτε με περιοδική κατάρτιση.

Το Π.Ε.Ι. δεν ανανεώνεται όταν ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια οδήγησης, έχει ξεχωριστή ημερομηνία λήξης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1 φωτογραφία διαβατηρίου.

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής όπου χρειάζεται.

Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Βεβαίωση σχολής Π.Ε.Ι..

Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).

Απαραίτητα Παράβολα:

1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε

Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.

Θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα:

Η περιοδική κατάρτιση για την ανανέωση του Π.Ε.Ι. πραγματοποιείται μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών τα οποία υλοποιούνται από εγκεκριμένες Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. και τα οποία περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση του οδηγού. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση η Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. θα εφοδιάσει τον οδηγό με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης η οποία θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία εκδόθηκε η άδεια οδήγησής του, για την έκδοση του Π.Ε.Ι.

Για την ανανέωση της ισχύος του Π.Ε.Ι., δεν προβλέπεται κάποια πρακτική ή θεωρητική εξέταση του ενδιαφερόμενου. Θα πρέπει όμως να παρακολουθήσει όλη την ύλη της κατηγορίας για την οποία επιθυμεί να ανανεώσει το Π.Ε.Ι. .

Η ύλη του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης μεταφοράς επιβατών, πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η εξαρχής παρακολούθησή του.