Διεκπεραιώσεις Κ.Τ.Ε.Ο.

Τι σημαίνει Κ.Τ.Ε.Ο. και ποιος ο σκοπός του;

Η συντομογραφία Κ.Τ.Ε.Ο. προέρχεται από τις λέξεις: Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.Τα ΚΤΕΟ σαν στόχο έχουν τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των οχημάτων και των υποσυστημάτων τους, ώστε να είναι ασφαλή για τους επιβαίνοντες και όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον.

Πότε πρέπει να περάσω το όχημα μου από Κ.Τ.Ε.Ο.;

Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης και φορτηγά, ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται 4 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας και στη συνέχεια πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχος ανά διετία .

Αν καθυστερήσω τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος μου, έχω κάποιο πρόστιμο;

Το όχημα είναι εκπρόθεσμο ως προς τον τεχνικό έλεγχο και θα πρέπει να καταβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου.
Στα επιβατικά οχήματα τα παράβολα υπέρ δημοσίου είναι:
16€ για εκπρόθεσμα μέχρι 30 ημέρες, 33€ για παραπάνω από 30 ημέρες και μέχρι 6 μήνες. 65€ για εκπρόθεσμο πέραν των 6 μηνών.
Αντίστοιχα για τα φορτηγά το πρόστιμο είναι 20 €, 39€ και 78€.

Δικαιολογητικά για Κ.Τ.Ε.Ο.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχετε μαζί σας κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου του οχήματος σας, επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος σας.

Επιβατηγό Aυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης:

Δικαιολογητικά:

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΤαυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του οχήματος

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΆδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΔελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΕγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΙσχύοντα Πυροσβεστήρα

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΠλήρες και ισχύoν φαρμακείο

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΤρίγωνο

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΚάρτα ελέγχου καυσαερίων (εφόσον υπάρχει)

Αντικείμενα ελέγχου:

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΈλεγχος ταυτότητας οχήματος (Αριθμού πλαισίου και κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας).

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΈλεγχος ανεμοθώρακα, υαλοπινάκων, αμαξώματος, θυρών και προφυλακτήρων.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΈλεγχος χρωματισμού, κοτσαδόρου, αεροτομής, μεμβρανών και καθρεπτών.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΈλεγχος Φώτων - αντανακλαστήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΈλεγχος τροχών, ελαστικών και εφεδρικού τροχού καθώς και Αξόνων - Τροχών-Εφεδρικού τροχού - Ελαστικών - Ανάρτησης.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΈλεγχος δεξαμενής καυσίμου, κινητήρα, συσσωρευτή και κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και έλεγχος εκπομπής ρύπων/καυσαερίων.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΈλεγχος συστήματος πέδησης, (αντλία φρένων,υδραυλικό σύστημα, σερβομηχανισμός),αποτελεσματικότητας κυρίου συστήματος πέδησης) καθώς και έλεγχος συστήματος διεύθυνσης (αντλία υδραυλικού τιμονιού, σωληνώσεις).

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΈλεγχος καμπίνας (τιμόνι, ταχύμετρο, ζώνες ασφαλείας, καθίσματα, κόρνα) καθώς και λοιπού εξοπλισμού (πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο)

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΈλεγχος σύγκλισης - απόκλισης

Επιβατηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσης:

Δικαιολογητικά:

Ταυτότητα η διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο

Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)

Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται η μη οφειλή, ή οφειλή, ή ο διακανονισμός των ασφαλιστικών εισφορών κατά περίπτωση.

Ασφαλιστική Ενημερότητα

Πιστοποιητικό CB

Άδεια Ραδιοταξί

Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων(εφόσον υπάρχει)

Ισχύοντα Πυροσβεστήρα

Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο

Τρίγωνο

Αντικείμενα ελέγχου:

Έλεγχος Ταυτότητας οχήματος (Αριθμού πλαισίου και κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας).

Έλεγχος ανεμοθώρακα και υαλοπινάκων καθώς και αμαξώματος, θυρών και προφυλακτήρων.

Έλεγχος χρωματισμού, κοτσαδόρου, αεροτομής, μεμβρανών.

Έλεγχος καθρεπτών, φώτων - αντανακλαστήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμούς.

Έλεγχος Αξόνων - Τροχών-Εφεδρικού τροχού - Ελαστικών - Ανάρτησης.

Έλεγχος κινητήρα και δεξαμενής καυσίμου.

Έλεγχος συσσωρευτή και κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Έλεγχος συστήματος πέδησης (Αντλία φρένων,υδραυλικό σύστημα, σερβομηχανισμός) καθώς και η αποτελεσματικότητα του κυρίως συστήματος πέδησης.

Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης (Αντλία υδραυλικού τιμονιού, σωληνώσεις).

Έλεγχος καμπίνας (τιμόνι, ταχύμετρο, ζώνες ασφαλείας, καθίσματα, κόρνα).

Έλεγχος λοιπού εξοπλισμού (πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο).

Έλεγχος εκπομπής ρύπων.

Υγραεριοκίνητο Όχημα

AΣτην περίπτωση που πρόκειται για τον αρχικό ειδικό έλεγχο που πραγματοποιείται αμέσως μετά την εγκατάσταση του κινητήρα, τότε χρειάζονται τα κάτωθι:

Δικαιολογητικά:Dolor Sit Amet

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΆδεια κυκλοφορίας.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΑστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΙσχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον έχει υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο)

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΥπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου τεχνικού που έκανε τη διασκευή. (Η βεβαίωση δεν πρέπει να ξεπερνάει τον 1 μήνα)

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΤην έγκριση τύπου των εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης και το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΒεβαίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με ανάλογη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

AΑίτηση προς το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για την διενέργεια του ειδικού ελέγχου (παρέχεται από το Κ.Τ.Ε.Ο.).

AΣτην περίπτωση που πρόκειται για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο , τότε χρειάζονται τα κάτωθι:

Δικαιολογητικά:

Άδεια κυκλοφορίας (να αναγράφεται ως καύσιμο και το υγραέριο.

Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον έχει υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο)

Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου τεχνικού που έκανε τη διασκευή (η βεβαίωση πρέπει να είναι προ 7 ημερών).

Αντικείμενα ελέγχου:

Έλεγχος Ταυτότητας οχήματος (Αριθμού πλαισίου και κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας).

Έλεγχος καθρεπτών, ανεμοθώρακα, υαλοπινάκων καθώς και αμαξώματος, θυρών και προφυλακτήρων.

Έλεγχος χρωματισμού, κοτσαδόρου, αεροτομής, μεμβρανών.

Έλεγχος Φώτων - αντανακλαστήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμούς.

Έλεγχος Αξόνων - Τροχών-Εφεδρικού τροχού - Ελαστικών - Ανάρτησης.

Έλεγχος κινητήρα καθώς και δεξαμενής καυσίμου.

Έλεγχος συσσωρευτή και κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Έλεγχος Έλεγχος συστήματος πέδησης (Αντλία φρένων,υδραυλικό σύστημα, σερβομηχανισμός) καθώς και η αποτελεσματικότητα του κύριου συστήματος πέδησης.

Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης (Αντλία υδραυλικού τιμονιού, σωληνώσεις).

Έλεγχος καμπίνας (τιμόνι, ταχύμετρο, ζώνες ασφαλείας, καθίσματα, κόρνα).

Έλεγχος λοιπού εξοπλισμού (πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο).

Έλεγχος εκπομπής ρύπων.

Έλεγχος σύγκλισης απόκλισης.

Μοτοσικλέτα ή Μοτοποδήλατο

Δικαιολογητικά:

Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του δικύκλου.

Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί).

Αντικείμενα ελέγχου:

Οπτικός έλεγχος (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, κινητήρας, χρωματισμός κ.λ.π).

Έλεγχος καυσαερίων.

Έλεγχος συστήματος.

Έλεγχος φώτων.

Έλεγχος της μέγιστης ταχύτητας στο ταχύμετρο για τα μοτοποδήλατα.

Ηχομέτρηση.

Κάρτα ελέγχου θορύβου:Dolor Sit Amet

Όλα τα κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες και τρίτροχα οχήματα υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με την Κάρτα Ελέγχου Θορύβου με την οποία πιστοποιείται ότι κατ' όπιν ελέγχου, πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της.